این شر کت مالک و سهامدار عمده دو گروه اصلی تولیدکنندگان ‌، صاحبان صنعت روي در ايران است و در واقع راهبر واقعي صنعت روي با مالكيت عمده معادن روي ( هلدينگ فسرب ، كالسيمين و فرآور ) و مالك عمده باما ( و طبعا ً ذوب روي اصفهان ) مي باشد . با توجه به مورد توجه بودن صنعت روي در ايران و رشد متداوم ارزش جهاني آن و همچنين سود آوري عالي شركتهاي گروه روي ، سرمايه گذاري در اين شركت با توجه به خارج بورسي بودن و قيمت پايين داشتن در مقايسه با داخل بورسي ها توصيه مي شود .

اين گزارش فقط اشاره به ارزش شركت و چكيده اي از اطلاعات برزو شده آخرين گزارش مالي شركت بوده و اطلاعات درج شده در آن با اطمينان بالايي قابل استناد است .

شركت گروه صنعتي و معدني امير با سرمايه هشتاد و چهار ميليون ميليارد ريال داراي هشتاد و چهار ميليون سهم يكهزار ريالي مي باشد .

اين شركت با سرمايه اندكش در حدود يكصد و پنجاه ميليارد ريال ( يعني دو برابر سرمايه ) داراي قيمت تمام شده در سرمايه گذاريهاي بورسي و خارج از بورسي مي باشد .

ارزش خالص دارايي هاي امير

شرکت امیر مالک ۴۱ درصد سهام باما ( در بورس ) می باشد . قیمت تمام شده هر سهم باما برای امیر حدود ۱۸۰ تومان به ازای می باشد که اکنون قیمت این سهم در بورس حدود ۳۵۰۰ تومان می باشد . و ارزش روز این دارایی در حال حاضر حدود یکصد و پانزده میلیارد تومان برای امیر می باشد ( یعنی حدود ۱۳ برابر سرمایه و به ازای هر سهم امیر ۱۳۷۰ تومان )

شرکت امیر مالک ۷ درصد سهام توسعه معادن روی ( در بورس ) می باشد . قیمت تمام شده هر سهم توسعه معادن روی برای امیر حدود ۱۴۰ تومان به ازای می باشد که اکنون قیمت این سهم در بورس حدود ۵۰۰ تومان می باشد . ارزش روز این دارایی در حال حاضر حدود دویست میلیارد ریال برای امیر می باشد . ( یعنی حدود ۳ برابر سرمایه شرکت امیر و به ازای هر سهم امیر ۲۵۰ تومان )

قیمت تمام شده شرکتهای خارج از بورس گروه امیر در حدود چهل میلیارد ریال است که به ازای هر سهم امیر حدود ۵۰ تومان است . البته این مبلغ قیمت تمام شده سرمایه گذاری امیر در این شرکتهاست که اگر به صورت علمی با پ به ای در نظر بگیریم این مبلغ ۵ برابر می شود

ارزش خالص داراييهاي گروه امير تا اينجا = ۱۳،۷۰۰ + ۲۵۰۰ + ۵۰۰ = ۱۶،۷۰۰ ريال

امير براي سال مالي ۱۳۸۶ چقدر مي تواند سود بسازد ؟

باما : اگر باما همانند سال ۸۵ سود تقسيم كند : حدود ده ميليارد تومان كه به ازاي هر سهم امير ۱۲۱ تومان مي شود .

توسعه معادن روي : چون هر سال مجمع توسعه معادن روي به دليل عدم حدنصاب رسيدن به روزهاي آخر تير مي رسد سود دو سال قبل اين شركت در صورتهاي مالي امير قرار مي گيرد . حال چنانچه اين سنت امسال هم تكرار گردد حدود دو و نيم ميليارد تومان كه به ازاي هر سهم امير حدود ۳۰ تومان مي شود . 

پيش بيني سودامير در سال ۱۳۸۶ تا امروز

سود باما ( ۱۲۱۰ ) + سود روي ( ۳۰۰ )= ۱۵۱۰ ريال

شركت گروه صنعتي و معدني امير پس از تقسيم ۱۷۰۰ ريال در مجمع عادي تير ماه امسال براي سال منتهي به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ در صورتهاي مالي اش حدود هشتاد ميليارد سود انباشته كنار گذاشت كه تقريبا ً به ازاي هر سهم ۱۰۰۰ ريال مي باشد . لطفا ً هر گونه نظري در مورد مطالب فوق داريد برايم ايميل كنيد ... بسيار ممنونم .