فردا نماد شرکت ذوب آهن اصفهان در بازار دوم فرابورس بازگشائی خواهد شد.

شرکتهائی که یک سال از زمان تاسیس شان گذشته باشد می توانند وارد بازار دوم فرابورس شوند. البته این بازار مربوط به شرکتهای زیان ده و یا قبل از بهره برداری می باشد.

شرکت ذوب آهن در حالی وارد این بازار می شود که پیش تر دو بار در بورس تهران پذیرفته شده بود ولی امکان رعایت شروط پذیرش را نداشت. این شرکت بعد از ناکامی در ورود به بورس تهران راهی بازار دوم فرابورس می شود.

پیش بینی درآمد هر سهم این شرکت برای سال مالی منتهی به اسفند 90 به ازای هر سهم 143 ریال زیان است که از میزان 46 ریال آن را محقق کرده است. و در تزازنامه خود از سالهای گذشته به ازای هر سهم 338 ریال زیان ذخیره نموده است.

به خریداران سهم توصیه می گردد با نگاه بلند مدت و با توجه به ارزش ذاتی شرکت در خصوص دارائی از گذشته و نیز تولید اختصاصی شرکت توجه داشته باشند.

شنیده ها حاکی از تمایل سهامدار شرکت به فروش در نرخ های بیش از 1.500 ریال می باشد.


  • مزید اطلاع ، سود (زیان) هر سهم سال مالی 87 مبلغ 253 ریال ، سال مالی 88 مبلغ (26) ریال و سال مالی 89 مبلغ 43 ریال (تجدید ارائه شده 31 ریال) بوده است.
  • مطابق بند 8 گزارش حسابرس نسبت به صورت های مالی سال مالی منتهی به 29/12/89، بابت مبالغ پرداخت شده به بازنشستگان، مبلغ 450ر159ر2 میلیون ریال به عنوان خالص بدهی به حساب موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد منظور گردیده است. در حالیکه براساس استعلام صورت گرفته توسط این سازمان از موسسه یادشده در تاریخ 10/07/90 و بند 4 گزارش حسابرس نسبت به صورت های مالی سال مالی 89 موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد، مانده بدهی شرکت ذوب آهن اصفهان به موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد در تاریخ 29/12/89 مبلغ 563ر718 میلیون ریال می باشد.
  • شرکت باتوجه به قانون بودجه سال 89 و 90 معتقد است که پرداخت تعهدات صندوق یادشده به عهده دولت است و به همین دلیل مبالغ پرداختی به صندوق یادشده در سال 89 و 90 را به حساب مطالبات از صندوق منظور نموده است. درحالیکه به نظر می رسد می بایست مبالغ یادشده به عنوان هزینه ثبت می گردید بنابراین در صورت اعمال تعدیلات در حساب های شرکت از این بابت (صرفا بابت اختلاف در مانده حساب تا پایان سال 89) زیان انباشته شرکت در پایان سال مالی 89 مبلغ (013ر878ر2) میلیون ریال افزایش خواهد یافت که در این صورت با احتساب زیان انباشته در پایان عملکرد واقعی 9 ماهه منتهی به 30/09/90 بر اساس دفاتر به مبلغ (843ر605ر3) میلیون ریال، زیان انباشته در پایان شهریور ماه سال 90 بالغ بر ( 856ر483ر6) میلیون ریال ( به ازای هر سهم (824) ریال) و معادل 82 درصد سرمایه ثبت شده شرکت بالغ خواهد گردید.