امروز هر کسی در لحظات بازگشائی نماد ذوب آهن نگاه می کرد براحتی به عدم توانائی مدیران فرابورس به کنترل این عرضه پی می برد.

براحتی هر اتفاقی که می خواستی در این نماد اتفاق افتاد . مقداری از سهم را در یک قیمت عرضه کردند و براحتی مقدار دیگری را در قیمت پایین تر.

این تغییرات در قیمت و تعداد عرضه و اینکه آیا ابطال کنیم یا نه براحتی نشان از ضعف و جبر گوئی به شرکتها و آدم های ضعیف تر بازار سرمایه است.

فقط منافع شخصی و تفسیر از قوانین به نفع خود می تواند چنین شرایطی را به عرف تبدیل نماید.

به هر حال خارج از اصرار دولتی ها به گران فروشی، ضعف قوانین و فرد محوری در این موارد بسیار مشهود بوده است.

ای کاش تمامی مسئولین به مکانیزم حراج و سیستم عرضه و تقاضا احترام می گذاشتند .