به نظر من شرکتهای سهامی عامی که سهامداران زیادی دارند بهترین مکان برای نقل و انتقال سهامشان فرابورس می باشد. چراکه خرید و فروش در این بازار شفاف است و سهام به قیمتش معامله می شود.

من متعجبم شرکتهای با تعداد سهامدار زیاد، مانند سیمانیها(البرز، سبزوار، خرم آباد)  بانکیها ( پاسارگاد، سامان ، سرمایه ) بیمه ها(سامان، پاسارگاد، نوین) و بسیاری دیگر از شرکتها درخواست ورود به فرابورس را نداده اند.

در صورتی که شرایط ورود به فرابورس و اطلاعاتی که باید ارائه کنند در مقایسه با شرکتهای بورسی حداقل و مزایا تقریبا برابر است.

من فکر می کنم سهامداران این شرکتها باید در مجامع روی این مسئله به مدیران تاکید کنند.