آخرین وضعیت پذیرش ها در شرکت فرابورس ایران به شرح زیر است:

 

  • پذیرش شرکت بیمه دی : 

سرمایه شرکت حدود 305 میلیارد ریال 

تعداد سهامداران : 4000 نفر

وضعیت سهامدارای : 95 درصد حقوقی + 5 درصد حقیقی

پیش بینی سود سال 1388 : 176 ریال

 

  • پذیرش شرکت کویر تایر:

سرمایه شرکت حدود 200 میلیارد ریال 

تعداد سهامداران : 3نفر

وضعیت سهامدارای : 100درصد حقوقی 

پیش بینی سود سال 1388 : 814 ریال


  • پذیرش شرکت مرجان کار:

سرمایه شرکت حدود 20میلیارد ریال 

تعداد سهامداران : 10 نفر

وضعیت سهامدارای : 98 درصد حقوقی 

پیش بینی سود سال 1388 : 962 ریال

 

  • پذیرش شرکت پتروشیمی زنجان:
سرمایه شرکت حدود  500  میلیارد ریال 

تعداد سهامداران : 100 هزار نفر

وضعیت سهامدارای : 35 درصد حقوقی 

پیش بینی سود سال 1388 : در حال بهره برداری

 

 

  • پذیرش گواهی سپرده مرحله دوازدهم بانک اقتصاد نوین
  • پذیرش و پذیره نویسی گواهی سپرده مرحله سوم بانک کشاورزی