سود محقق شده شرکت با توجه به اینکه از تنها درآمد شرکت یعنی سود سپرده های بانکی بدست آمده است و مشمول مالیات نمی شود برای دوره سه ماهه اول سال به ازای هر سهم حدود 42 ریال است.

نکته مهم این صورت مالی کاهش عجیب در سود سپرده های بانکی در همان دوره تقریباً مشابه سال مالی قبل (4 ماهه) است که با همان سپرده ها در هر دو دوره مالی به میزان حدود 105 میلیارد ریال، سود سپرده ها از مبلغ 11 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال کاهش پیدا کرده است.

البته از میزان حدود هشتصد میلون تومانی موجودی نقد شرکت نیز براحتی نمی توان گذشت.

به هر حال برای سه ماهه دوم سال نیز بیش از این رقم پیش بینی نمی شود. زیرا سود سپرده های بانکی که جزء درآمدهای غیر عملیاتی است قابلیت افزایش را ندارد و فعالیت شرکت نیز آغاز نگردیده و پیش بینی نمی گردد در سه ماهه سوم سال نیز تغییرات چشم گیری در شرکت فرابورس ایران صورت گیرد.

در مورد قیمت این سهم نیز با توجه به اینکه درآمدهای عملیاتی شرکت آغاز نشده و چشم انداز مثبتی تا سه ماهه سوم سال نسبت به آن نیست و حتی شرکت تا کنون اقدام به خرید ساختمان مناسبی نکرده است، قیمت اسمی سهم بالاترین گزینه برای معامله سهم می تواند باشد.