پیش بینی می شود پذیره نویسی بانک تات در تاریخ 88/8/8 آغاز گردد. البته مصادف بودن این روز با روز جمعه را نمی توان در نظر نگرفت .

88/8/8 روز میلاد حضرت ثامن الائمه امام رضا (ع) می باشد.

پیش بینی می شود پذیره نویسی بانک دی نیز در همین تاریخ باشد.