امروز مطلع شدیم افتتاحیه شرکت فرابورس ممکن است در هفته آینده  باشد. البته با توجه به اینکه تا کنون بارها شایعه خبر افتتاح فرابورس منتشر شده و این امر محقق نشده است این بار هم خیلی جدی نگیرید . ما فکر می کنیم زمان قطعی افتتاح بازار حداقل یک ماه پس از تصویب لایحه مالیاتی مربوط به فرابورس در مجلس و تایید آن در شورای نگهبان خواهد بود.

افتتاح فرابورس در هفته اول مهرماه سبب تغییر بسیاری از معادلات بودجه ای این شرکت در سال 1388 خواهد شد.

فرابورس 24 بی صبرانه منتظر افتتاح بازارهای شرکت فرابورس ایران است.