در اجرای ماده 52 دستورالعمل اجرائی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، در روز چهارشنبه مورخ 11/06/1388 برگزار و موارد زیر در خصوص شرکت مرجان کار مورد تصویب هیئت مدیره قرار گرفت.


1- حداقل تعداد سهام جهت عرضه اولیه در روز اول یک میلیون سهم معادل 5 درصد شرکت می باشد.
2 - محدودیت خرید هر ایستگاه کاری و یا هر کد مالکیت : تعداد 10.000 سهم