عرضه اولیه 7 میلیون و 500 هزار سهم بیمه دی و فروش 7 میلیون و 100 هزار سهم این شرکت نرخ سهام بیمه دی 150 تومان کشف قیمت شد.

نماد این سهم در ساعت 11:15 صبح بازشد ولی در ساعت 11:45 عرضه انجام شد. تنها دلیل طولانی شدن زمان عرضه سهم در تقاضای فروشنده سهام در قیمت بالای 200 تومان و تردید در عرضه به قیمت 150 تومان بود . بی شک قیمت رشد اولیه سهام این شرکت برای کوتاه مدت 200 تومان خواهد بود .