شنیده شده در گزارش عملکرد شرکت فرابورس ایران برای عملکرد ۶ ماهه منتهی به ٣١ شهریور ٨٨ حدود ٩٠ ریال سود محقق شده است که با در نظر گرفتن درآمدهای عملیاتی شرکت از ششم مهر ماه (که در این گزارش نیامده است) نشان می دهد این شرکت در پایان سال مالی حداقل ٢٠٠ ریال سود را محقق خواهد ساخت.

به نظر می رسد سرمایه گذاری در سهام شرکت فرابورس ایران نیز اکنون توجیه اقتصادی دارد و بزودی قیمت سهام این شرکت پس از سهم شرکت بورس کالا قرار خواهد گرفت.