عرضه های امروز بیمه دی:

حدود ساعت 10 صبح تعداد 750.000 سهم در کد شرکت پردیس فخر 

حدود ساعت 11:50 قبل از ظهر تعداد 612500 سهم در کد سرمایه گذاری شاهد

و در همان ساعت تعداد 682500 سهم در کد برق و الکترونیک کوثر 

پیش بینی می شود حد اکثر تا آخر هفته حداکثر حدود سه میلیون سهم عرضه گردد.

 

مرجان کار:

خرید های امروز مرجان کار نیز در قیمتهای 500 تومان توسط سرمایه گذاری توسعه صنایع بهشهر صورت گرفت. همانطور که پیش بینی می شد احتمال آغاز حرکت و رشد قیمتی سهم این شرکت تا 8000 ریال تثبیت شد.

 

کویر تایر:

ادامه خریدهای شرکت امید و زمزمه تعدیل در سود هر سهم شرکت به دلیل نزدیک شدن به پایان سال مالی زیاد شده است.