در خبری موثق از بیمه دی آمده است که در زمانی که بحث نقل و انتقال معاملات عمده در سال 1387 در سهم بیمه دی مطرح بوده، طبق گزارش کارشناسی انجام شده در آن زمان ارزش هر سهم بیمه دی 2400 ریال برآورد شده است . این در حالی است که در این عدد از صورتهای مالی سال 1387 با 85 میلیارد ریال در آمد غیر عملیاتی و مانده موجودی نقد حدود یک میلیارد تومانی که شرکت حتی در پرداخت سود سهام عاجز بوده است . در حالی که در آخرین خبرها از شرکت در چهارماهه اول سال جاری حدود بیست میلیارد تومان پول نقد در شرکت سپرده شده است . بهر حال پیش بینی گزارش عملکرد مناسبی در شش ماهه برای بیمه دی متصور است.

به هر حال نمی توان از اینکه بیمه دی از ابتدا خصوصی بوده و با هویت خصوصی در مقابل البرز قرار دارد، به راحتی فراموش کرد.