عرضه های صورت گرفته در بیمه دی امروز: تعداد 700.000 سهم از کد برق و الکترونیک کوثر و تعداد 750.000 سهم از کد شاهد و بقیه معاملات هم از بازار صورت گرفته است.

پیش بینی می شود عرضه های عمده این سهم در امروز پایان یافته باشد.