بیمه دی :

ساعات اولیه بازار بیمه دی با صف سنگین خرید روبرو بود . در همان ابتدا که در سهم بیمه البرز با عرضه سنگین روبرو شد این سهم نیز بی نصیب نماند و در کتار عرضه 4 میلیونی سرمایه گذاری سپه که سبب طوفانی شدن سهم شد بازار نیز احساسی شد و به سایر عرضه ها پرداخت . در ساعات میانی نیز تعداد 6.500.000 سهم از سوی شرکت موسسه مشاوره بین الملل برج الهیه تهران عرضه شد که توسط شرکت معدنی پهنه تهران در قیمت 1841 ریال خریداری شد. به نظر می رسد سایر خریدهای بازار ا سوی برخی حقوقی ها به حمایت از این سهم انجام شد. پیش بینی می شود در روزهای آینده شاهد رشد قیمتی سهم 2300 ریال باشیم.

مرجان کار:

دیروز هم سهامدار حقوقی جدید این شرکت در همان قیمتهای 5000 ریال دست به خرید بیشتر در این سهم زد.آنچنان که مشهود است سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر قصد نگهداری این سهم به منزله ورود به کرسی هئیت مدیره را ندارد زیرا تعداد سهام مورد نیاز برای خریداری وجود ندارد ولی خرید از کف بازار نشان میدهد همانطور که ما پیش بینی کردیم بزودی شاهد افزایش قیمت این سهم به 8000 ریال باشیم.