احتمال تعدیل سود در هر سه سهم فرابورسی افزایش یافته است.

در این بین احتمال تعدیل سود در شرکت مرجان کار و توقف نماد و اعلام سود 1250 ریالی بسیار افزایش یافته است. سال مالی این شرکت 9/30 می باشد و سال گذشته سود 1260 ریالی را  داشته است.

کویر تایر با اینکه با بی رقبتی بازار به این سهم در بازار روبرو شده نیز با مفروضیات سالهای گذشته شرکت از احتمال تعدیل سود برخوردار است.

بیمه دییها هم نیز منتظر عقد قرار دادهای جدید به خاطر تغییر ساختار شرکتهای بیمه ای دولتی احتمال تغییر سود و افزایش را دارا می باشند.