با عرض معذرت که مدتی مطلب جدید ارسال نکردیم.

شنیده ها :

  • مرجان کار با حمایت و استقبال ضعیف سود سال آینده خود را ١١٧٠ ریال اعلام کردو افزایش مناسبی داشت.
  • بیمه دی که در مقابل بیمه البرز در بورس در وضعیت مناسبتری به سر می برد. شنیده شده بیمه دی درخواست پذیرش به بورس داده و قصد افزایش سرمایه ١٠٠ درصدی را دارد.
  • زرین معدن آسیا: شرکت معدنی است که درخواست پذیرش به فرابورس داده و گفته می شود بعد از کالسیمین در گذشته بیشترین سهم خاک را  داشته است.
  • سیمان سبزوار: بزودی این شرکت سیمانی هم وارد فرابورس می شود.