در ساعات اولیه آغاز معاملات فرابورس،  شرکت ذخیره شاهد تعداد 1050000 سهم بیمه دی را به مدیریت سرمایه خوارزمی فروخت .