اطلاعاتی که از این شرکت در اختیارتان قرارمی دهم برگرفته از سایت شرکت، سایت کدال و گفتگو با مدیران شرکت بصورت مستقیم وغیر مستقیم است.

 شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال در سال 1386 با سرمایه نهصد و نود میلیون تومان به همت جمعی از بزرگان شهر بابل تاسیس شد.

در اواخر سال 1389 با سلب حق تقدم سرمایه حود را دومیلیارد و یکصدونود میلیون تومان رساند که در اردیبهشت سال 1390 به ثبت رسید.

در تیر ماه امسال با قیمت 140 تومان وارد فرابورس شد.روز بعد از بازگشائی نماد در بازار پایه صف فروش هم شد.


روند سود آوری شرکت به شرح زیر است:

شرح

1389

1388

1387

سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)

142

79/60

121

سود نقدی هر سهم (ریال)

75

202

ــ

سرمایه (میلیون ریال)

9,900

9,900

9,900

با مطالعه صورتهای مالی و گزارشات این شرکت، فعالیت اصلی این شرکت در بازرگانی یا بعبارتی ساده تر منابع شرکت تحت عنوان مشارکت با نرخ سود 30 درصد در اختیار فعالان ساختمانی قرار می گیرد.

تعداد نیروی پرسنل 4 نفره و پرتفوی سهام شرکت حدود 50 میلیون تومان نشان دهنده عدم دارا بودن ساختار پایدار برای درآمدهای شرکت است.

این شرکت در سال مالی 1390 بخاطر افزایش سرمایه حدود 500 درصدی چنانچه سرمایه جدید تا دی ماه در اختیارشرکت قرارگید نمی تواند بیش از هفت تومان روی هر سهم سود بدهد.

بنابراین قیمت 150 تومانی برای این سهم بسیارپی به ای بالائی دارد.