قیمت حدودی روز شرکت فرابورس حدود 1000 تومان است و ایننماد بخاطر پذیره نویسی سهم شرکت بورس انرژی و ترس از مقایسه قیمت فرابورس با بورس انرژی فعلا بازنشده است.البته پیش بینیها از قیمت فرابورس بعد از ورود به فرابورس تا 2000 تومان نیز شده است.