با توجه وضعیت خرید و فروش های حقوقی نشان از پایان یافتن فروش های سهامدار عمده می باشد. با بررسی گفت و شنودهای سایر سایتها هدف از فروش هاس سهامدار عمده کنترل قیمت سهم بخاطرفشار سازمان بورس برمدیران و نیز فرابورس بوده است. که احتمالا این موضوع منتفی است.

روز شنبه 28 آبان 1390:

سهامدار عمده(بازرگانی توسعه عصر) در این روز یکصد هزار سهم و نیز یک میلیون و پانصد هزار حق تقدم فروخت.

 روز یکشنبه 29 آبان 1390:

سهامدار عمده(بازرگانی توسعه عصر) در این روز بیست هزارسهم خرید.

 

اطلاعات فوق توصیه به خرید یا نگهداری سهم در بلند مدت نیست بلکه هشداری برای نوسان گیری در سهم توسعه شمال می باشد.