شرکت اینترنتی داتک که به تازگی سرمایه خود با مبلغ 127 میلیارد ریال ثبت کرده است وارد بازار پایه فرابورس خواهد شد.

سهامدار عمده این شرکت تازه به سود رسیده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی می باشد. در روزهای بعد اطلاعات بیشتری از این سهم را در این وبلاگ خواهید دید.