امروز بار دیگر زیمنس مثل هر روز دیگر فروشنده ته مانده سهم بترانس در بازار بود .

مثل اینکه مدیر عامل این شرکت تمام قول و وعده هائی که در مجمع داده بود  و آن همه از اوضاع خوب شرکت کفته بود دروغی بیش نبود . تازه قیمت مس هم که پایین آمده است.

یا اینکه نامه ایندفعه اش به بورس از وضعیت نامناسب شرکت حقه دیگری برای ارزان فروختن های زیمنس است.

به هر حال مسئولیت ضرر های امروز سهامداران حقیقی کبیری (مدیر عامل شرکت) است. مگرمی شود ظرف سه ماه اوضاع شرکت واژگون شود.