همانطور که پیش بینی می شد بازار امروز مورد حمایت قرار گرفت.

از اینکه انگلیس یک استعمارگر و روباه مکار است بر کسی پوشیده نیست ولی از مدیران یک کشور اسلامی بیش از این انتظار داریم که بعد از گذشت 30 سال از انقلاب بتوانند با زبان و گفتگو نیرنگهای روباه را به خودش برگردانند. این ساده ترین راه بود که امروز عده ای به اسم دانشجو به سفارت روباه پیر حمله کنند و زمینه را برای هر اقدامی علیه کشورمان وتحمیل هزینه های سیاسی واقتصادی بر مردم کشورمان فراهم کنند.

بی شک روباه پیر از این اقدام که هیچ توجیهی را برنمی تابد استفاده های فراوان خواهد کرد . ایکاش مدیران لایق وهوشیار ابتکار عمل را در دست داشتند.

بی شک بازار بورس که شاید بخواهد باز هم حمایت شود ولی منتظر تبعات این اقدام خواهد بود.

سهامداران و سرمایه گذاران فقط و با دید بلند مدت وارد بازار شوند. اقدام به نوسان گیری و جبران ضرر در شرایط فعلی برای بسیاری از سرمایه گذاران زیان را بیشتر خواهد کرد.