به گفته منابع آگاه از یکسال پیش بخاطر عدم عضویت سازمان بورس کشورمان در این فدراسیون اخطارهای لازم به بورس تهران در خصوص حذف نام این شرکت از فهرست اعضا فدراسیون جهانی بورس ها داده شده بود. مسئولین سازمان هم دنبال این قضیه بودند که مشکلات عضویتشان را در این فدراسیون حل نمایند.

ولی دبیر کل یهودی تبار این فدراسیون عامل اصلی سنگ اندازی به این مسئله بود. او بی شک در پناه مسائل سیاسی و در حالی که بورس های ضعیف تر در این فدراسیون بدون کمترین سختگیری هائی عضو می باشند، به هدف بی شرمانه خود رسید.

بی شک مسائل سیاسی بار دیگر هزینه سنگینی را بر اقتصاد ایران متحمل ساخت . و به هر حال مسئولین شاید مقصر اصلی نبودند، ولی بی تقصیر نبودند و در شرایطی که وضعیت خوبی در بورس نداریم خبر خوبی نبود.

 مانند همیشه گره را به دندان باز خواهیم نمود . . .