شنیده ها حاکی از آن است که رفت و آمد مدیران کشوری و کارشناسان اقتصادی از محل پروژه بسیار افزایش یافته است . بطوریکه نهایتاً چهارشنبه گذشته وزیر امور اقتصادی (دکتر حسینی)  نیز از این شرکت بازدید نمود و موافقتهائی را به این شرکت داد.

پس از آنکه رئیس جمهور (جناب احمدی نژاد) در اولین دور سفر استانی قول افتتاح این پروژه را به مردم داد، و تا کنون چهار وزیر از این پروژه دیدن نمودند باید به این فکر افتاد که پروژه بهشت پارس یکی از مهترین پروژه های ملی و تاثیرگذار می باشد.

عابدینی مدیر عامل این شرکت در جریان معارفه شرکت قبل از پذیره نویسی احتمال رسیدن به درآمد 500 میلیارد تومانی با سرمایه 125 میلیارد تومان را بیان نموده بود. ما سعی خواهیم نمود در پستهای بعدی به تحلیلی در خصوص این شرکت بپردازیم.

احتمال بازگشائی نماد در هفته آینده در بازار پایه فرابورس وجود دارد.