بازارفرابورس پس از بازگشائی سه نماد در هفته اول دی ماه سال 1390 با سپری نمودن شب یلدای خوبی برای مدیر عاملش، شاهد عرضه   416 میلیون سهم شرکت پتروشیمی داراب معادل 4.59 درصد به صورت بلوکی  و قیمت پایه 1200ریال ،درروز شنبه 10دی در بازار سوم می باشد. در این روز،280میلیون سهم شرکت پتروشیمی فسا معادل 44.9 درصد و همچنین 280میلیون سهم پتروشیمی جهرم معادل 43.55درصد به نرخ پایه هر سهم 1200ریال به صورت یکجا و به صورت نقد در بازار سوم عرضه می شود. شرکت ملی صنایع پترو شیمی با داشتن 19.9 درصد مالکیت بیشترین درصد سهام را درمیان سایر سهامداران عمده  این سه شرکت پتروشیمی دارد.

هر سه پتروشیمی در حد طرح میباشند و سهامداران حقیقی زیادی دارند. از خریداران احتمالی این سه شرکت، سرمایه گذاری ایران وابسته به علینقی خاموشی می باشد.