ارزش های شرکت مارون بر کسی پوشیده نیست، اما در بازار کم رونق سال 1390 فروش این سهم آن هم در عرضه اولیه به قیمت هر سهم 1600 ریال کمی نسنجیده عمل کردن است.

بازار امروز از این سهم اسقبال نکرد و فروش زودهنگام از ایرادات احتمالی این عرضه بود.