از روز شنبه آینده همانطور که پیش بینی نموده بودیم روند معاملات در بازار پایه باشرایط جدیدی روبرو خواهد شد.

معاملات در بازارپایه در چهار ساعت 9 و 9:30 و 10 و 12به روش حراج تک قیمتی صورت می گیرد و معاملات پیوسته بین ساعت 10 تا 11:30 دقیقه صورت خواهد گرفت.

استفاده از کد گروهی ددد و آنلاین تریدها ممنوع خواهد شد.

 

لیست شرکتهای فعلی و فعال بازار پایه فرابورس

به نظر ما محدودیت بیشتر در چنین بازاری سبب کمک به دستکاری در قیمتها خواهد شد.