در شرایطی که از قبل نیز بسیاری از تحلیلگران انتظار دلار 2000 هزار تومانی را از قبل نوید می دادند، براحتی قیمت دلار به این مرز خواهد رسید.

در این شرایط در کوتاه مدت صادر کنندگان در یک مقطع کوتاه از این تغییر سریع سود خوبی خواهند برد ولی در بلند مدت فقط در شرایطی که جلوی تغییر قیمت دلار گرفته نشود و با تورم همگام باشد صادرات هم توجیه پذیر تر از گذشته خواهد بود. شرکتهای ملی مس و سایر صادرکنندگان بورسی از تغییر قیمت ناگهانی برای موجودی انبار خود سود قابل توجهی را می توانند شناسائی نمایند.